Про районний бюджет Васильківського району на 2017 рік

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

29.12.2016                                                                                     № 179 – 14 – VIІ

Про районний бюджет Васильківського району

на 2017  рік

 

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів, Васильківська районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. ВНЕСТИ зміни до рішення Васильківської районної ради від 22.12.2016 №167-13-VII «Про районний бюджет Васильківського району на 2017 рік», виклавши його в наступній редакції:

« 1. ВИЗНАЧИТИ на 2017 рік:

ДОХОДИ районного бюджету у сумі 482 301,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  районного бюджету  468 029,9 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 14 271,7 тис. грн.,згідно з додатком 1 цього рішення;

ВИДАТКИ районного бюджету у сумі 482 370,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 468 029,9 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету  14 340,8 тис. гривень;

ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ до районного бюджету у сумі 69,1 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  69,1 тис. гривень, згідно з додатком 4 цього рішення;

загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансованими, додаток № 2 цього рішення;

 1. Затвердити БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 468 029,9 тис. грн. та спеціальному фонду 14 340,8 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

 1. Визначити ОБОРОТНИЙ КАСОВИЙ ЗАЛИШОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ районного бюджету у сумі 300,000 тис. гривень.

 1. Затвердити на 2017 рік МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ згідно з додатком 5 до цього рішення:

інші додаткові дотації – 230,0 тис. грн.;

інші субвенції – 680,0 тис. грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 31 096,6 тис. грн.;

кошти, що передаються до державного бюджету з районного бюджету (реверсна дотація) – 1 428,0 тис. гривень.

 1. Затвердити на 2017 рік ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

 1. Затвердити на 2017 рік  РЕЗЕРВНИЙ ФОНД  районного бюджету у сумі 3 700,0 тис. гривень.

 1. Затвердити ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата  праці працівників бюджетних установ;

нарахування  на  заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами  харчування;

оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету КОШТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ у сумі 2 880,4 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та за попереднім висновком постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

управлінню фінансів районної державної адміністрації позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету, а також вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

 1. Надати право управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації:

в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за  обґрунтованим  поданням  головного  розпорядника бюджетних коштів  здійснювати  перерозподіл  бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі  економічної класифікації видатків бюджету;

укладати в установленому порядку договори з Васильківським управлінням Державної казначейської служби України Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах  поточного бюджетного періоду  за рахунок  коштів  єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за попереднім висновком постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 1. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за попереднім висновком постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між  головними розпорядниками коштів районного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 1. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Головним розпорядникам  коштів  районного  бюджету:

18.1. У тижневий термін з дня затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подання їх до Васильківського управління державної  казначейської служби України   Київської  області  для  здійснення фінансування  видатків.

18.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

18.3 Установити, що керівники бюджетних установ  утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні видатки  на  заробітну  плату,  включаючи видатки на премії та інші  види заохочень чи  винагород,  матеріальну  допомогу, лише в межах  фонду заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ у кошторисах  або  планах  використання  бюджетних  коштів.

 1. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 1. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Васильківської районної ради Баласинович Н.О та постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.»

 1. Управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації взяти до відома та виконання зміни зазначені в пункті 1 рішення.

 

Голова  ради                                                                                 Н. Баласинович