Порядок управління об’єктами спільної власності територіальної громади Васильківського району

 

ПОРЯДОК

управління об’єктами спільної власності  територіальної громади Васильківського району

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Порядок управління  об’єктами  спільної  власності  територіальних громад сіл, селищ Васильківського району  (далі –  Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Кодексу  законів про  працю,  законів України „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”, „ Про оренду державного та  комунального  майна”, „Про  порядок  передачі  об’єктів  права  державної  та комунальної  власності”, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Основні  засоби”,  затвердженого  наказом  міністерства  фінансів  України  від  27  квітня  2000  року  №  92  та  інших  нормативно- правових   документів.

 

 • Порядок розроблений  з  метою  впорядкування  процесів  управління  об’єктами  спільної  власності  територіальних  громад селища  та  сіл  району  (далі- спільної  власності  району).

 

 • Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району – це здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальних громад сіл, селища, міста району, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, визначених законодавством України, з метою задоволення спільних потреб територіальних громад сіл, селища, міста району.

 

 • Об’єктами управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ району є:

майно, яке передане підприємствам, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на праві господарського відання чи оперативного управління;

майно, передане в оренду;

майно, передане у безстрокове безоплатне користування;

майно, передане на баланс підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;

корпоративні права, що належать районній раді у статутних фондах господарських організацій.

 

 • Суб’єктами управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району є:

районна рада;

постійні комісії районної ради з питань, які належать до їх відання, а саме постійна комісія з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району.

 

 • Районна рада є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, стосовно яких виконує функції з управління.

 

 • Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району, районна рада на пленарних засіданнях в порядку і межах, визначених чинним законодавством України:
  • приймає рішення про визначення органів виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району та органів, які виконують функції з поліпшення/покращення комунальної власності;
  • приймає рішення про створення, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району за пропозиціями постійних комісій та (або) депутатів районної ради;
  • приймає рішення про призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
  • приймає рішення про затвердження установчих документів (статутів, положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та внесення змін до них (крім загальноосвітніх та інших навчальних закладів, статути яких затверджуються відповідно до вимог законодавства про загальну середню освіту);
  • приймає рішення про передачу відповідно до закону об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району у державну, комунальну власність, дає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • приймає рішення про передачу в заставу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • приймає рішення про закріплення у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району, що приватизуються та терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району відповідно до законодавства про приватизацію;
  • приймає рішення про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • приймає рішення про відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • приймає рішення про оплату праці, встановлення доплат та надбавок керівникам підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району відповідно до чинного законодавства України;
  • приймає рішення про відчуження та списання нерухомого та індивідуально визначеного майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • заслуховує звіти керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • затверджує річні фінансові плани підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та звіти про їх виконання;
  • приймає рішення про доручення голові районної ради укладати контракти з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
  • приймає рішення про нерухоме майно (вільні приміщення) спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що може бути передане в оренду;
  • здійснює повноваження орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням районної ради спосіб;
  • надає дозвіл на проведення користувачами майна реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що перебувають в користуванні;
  • заслуховує інформацію про виконання рішень ради з майнових питань.

 

 • Підприємства, установи  та  організації  спільної  власності  району користуються майном спільної  власності району на основі права господарського відання або оперативного управління без права розпорядження ним, за виключенням випадків, передбачених Порядком та іншими  нормативними  документами  районної  ради.

 

 • Голова районної ради та за дорученням його заступник, постійні комісії районної ради, а також виконавчий  апарат  районної  ради  забезпечують здійснення  функцій  управління  майном  спільної  власності  району  в  межах повноважень, визначених  рішеннями  районної  ради, статутами  (положеннями) відповідних підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством.

 

 • Керівники навчальних закладів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району, призначаються начальником відділу освіти районної державної адміністрації за попереднім погодженням головою районної ради;

 

 • Передача майна спільної власності району в найм (оренду), здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Васильківського району, затвердженого рішенням Васильківської районної ради від 17.12.2013 № 555-31-

 

 

 1. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

 

 • Створення суб’єктів  господарювання  спільної  власності  району.

 

2.1.1.Створення суб’єктів господарювання спільної власності району відбувається  на  підставі  рішення  районної  ради.

 

2.1.2.Орган, уповноважений районною радою, розробляє установчі  документи новостворених  суб’єктів господарювання  спільної  власності  району та, після їх затвердження, забезпечує здійснення їх державної  реєстрації  в  порядку,  встановленому  чинним  законодавством.

 

2.1.3. Затвердження статутів (положень) комунальних підприємств,  установ та  організацій  спільної  власності  району,  внесення  змін  до  діючих  статутів (положень) на підставі висновків і рекомендацій відповідних профільних комісій районної  ради  здійснюється  сесією районної  ради.

Після здійснення державної реєстрації копії статутів (положень) комунальних  підприємств,  установ  та  організацій  спільної  власності  району передаються  до  виконавчого  апарату  районної  ради.

 

2.2.Реорганізація  та ліквідація суб’єктів господарювання спільної  власності  району.

 

2.2.1.Реорганізація  (злиття,  приєднання,  виділення,  поділ,  перетворення)  та ліквідація суб’єктів  господарювання  спільної  власності  району  відбувається  на  підставі  рішення  районної  ради.

 

2.2.2.Заходи  щодо  реорганізації  та  ліквідації  суб’єктів  господарювання  спільної  власності  району  здійснює  орган,  уповноважений  районною  радою.

 

 

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА  ЗВІЛЬНЕННЯ  КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ  І  ОРГАНІЗАЦІЙ  СПІЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

 

3.1. Призначення, звільнення керівників підприємств, установ  і  організацій  спільної  власності  територіальних громад селища  та  сіл  району  здійснюються  згідно  з відповідними  статутами (положеннями), з урахуванням  вимог  Кодексу  законів  про  працю, інших  законодавчих  та  нормативно-правових  актів.

 

3.2. Призначення, погодження призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів здійснюється за рішенням районної ради.

 

 • Постійна комісія ради постійна комісія з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району розглядають і пропонують кандидатури осіб, які вносяться Васильківською районною радою, для обрання, затвердження, погодження на пленарному засіданні ради і готують відповідні висновки з цих питань.

 

 • Для підготовки проекту рішення районної ради суб’єкт подання надає районній раді такі документи:

 

подання, у якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові; рік і місце народження кандидата на посаду керівника та обґрунтування доцільності його призначення;

заяву кандидата про призначення на посаду або звільнення з посади;

особовий листок обліку кадрів кандидата;

автобіографію;

копію паспорта;

копію документів про освіту кандидата;

дві фотокартки розміром 6 см х 4 см.;

відповідні погодження, передбачені установчими документами (статутами, положеннями) підприємства, установи і організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 

 • На підставі відповідного рішення районної ради голова ради, а у випадках, передбачених статтею 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник голови районної ради, укладає з призначеним керівником підприємства контракт терміном від 1 до 5 років.

 

У разі відмови керівника укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

Трудові відносини з керівником підприємства, установи і організації припиняються на підставі рішення районної ради у відповідності до умов контракту та згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

 • Копії укладених контрактів передаються виконавчому апарату районної ради.

 

 

3.8. В міжсесійний період, як виняток, голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження:

на період не більше трьох місяців призначає керівника комунального підприємства, установи, закладу або покладає виконання обов’язків керівника на відповідну особу згідно з чинним законодавством;

звільняє керівників комунальних підприємств, установ, закладів в поряду, встановленому чинним законодавством;

вирішує інші питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Васильківської районної ради, що не передбачені цим Положенням.

 

3.9.У випадку порушення керівником підприємства, установи, закладу законодавства України, умов контракту та статуту відповідного комунального підприємства, установи, закладу, постійна комісія з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району надає відповідні висновки та рекомендації голові районної ради про відсторонення керівника з займаної посади відповідно до чинного законодавства до вирішення питання про звільнення керівника.

 

 

 1. РОЗГЛЯД РАЙОННОЮ РАДОЮ  ПИТАНЬ  ЩОДО  УПРАВЛІННЯ  СПІЛЬНОЮ  ВЛАСНІСТЮ  РАЙОНУ

 

4.1 Підготовка  і  внесення  на  розгляд  районної  ради  питань  управління  майном спільної  власності району здійснюється  відповідно  до  Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи  Васильківської  районної  ради,  цього Порядку  та  інших  нормативно-правових  актів  України.

 

4.2. Виконавчий апарат районної ради виступає головним  організуючим  органом  районної ради з підготовки  матеріалів  з  питань  управління  об’єктами  спільної  власності  району.

 

4.3.  Постійні комісії районної ради з питань, які належать до їх відання, а саме постійна комісія з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району:

 • здійснює контроль за ефективністю управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
 • здійснює попередній розгляд та приймають рекомендації, висновки з питань створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), ліквідації підприємств, установ і організацій;
 • здійснює попередній розгляд та приймають рекомендації, висновки з питань призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
 • здійснює попередній розгляд та вносять рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об’єктів спільної власності територіальних громад району, придбання об’єктів в установленому законом порядку, передачі об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад, зі спільної власності територіальних громад у державну або комунальну власність територіальних громад та з інших питань управління власністю;
 • здійснює попередній розгляд пропозицій щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та вносять рекомендації, висновки з цього питання на пленарне засідання ради;
 • здійснює попередній розгляд щодо надання погодження на проведення користувачами реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення (покращення тощо) приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селища району та приміщень, що перебувають в оперативному управлінні та господарському віданні;
 • здійснює попередній розгляд заяв на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та після вивчення попиту на об’єкти оренди ухвалюють відповідні рішення;
 • здійснює попередній розгляд та готують відповідні висновки і рекомендації щодо затвердження, погодження, внесення змін до установчих документів (статутів, положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
 • перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів;

10) здійснює попередній розгляд та вносять рекомендації на пленарне засідання ради з питань затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, надання пільг орендарям;

11) здійснює інші повноваження з управління майном та об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, передбачені рішеннями ради.

 

 

 1. ОБЛІК ТА  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОРИСТАННЯМ  ТА ЗБЕРЕЖЕННЯМ  МАЙНА  СПІЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  РАЙОНУ

 

5.1. Контроль за використанням та збереженням комунальними підприємствами,  установами,  організаціями  спільної  власності  району  майна, що  закріплене за ними на праві господарського відання або на праві оперативного управління, здійснює безпосередньо керівник відповідного підприємства,  установи,  організації  спільної власності району, голова районної ради або  за  дорученням голови ради  постійна  комісія  районної  ради  з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району

 

5.2  Ведення  обліку  об’єктів  спільної  власності  району,  правоустановчих  документів  на  них  та  договорів  з  управління  майном  спільної  власності  району  здійснює  виконавчий апарат Васильківської районної ради.

 

 

 1. ВІДЧУЖЕННЯ, НАДАННЯ ЗГОДИ  НА  ПЕРЕДАЧУ  (ПРИЙНЯТТЯ), СПИСАННЯ  ТА  ПРИДБАННЯ  МАЙНА  СПІЛЬНЇ  ВЛАСНОСТІ  РАЙОНУ

 

6.1. Відчуження, надання згоди на передачу (прийняття) до  іншої (з іншої) форми  власності  та придбання об’єктів спільної власності  району  здійснюється на  підставі  рішення  районної  ради, відповідно до  вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Порядку списання об’єктів  права  державно ї власності, та інших нормативно-правових актів за попереднім висновком постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району..

 

6.2. Списання основних  засобів із балансів підприємств  спільної  власності  району  незалежно від  їх  вартості  здійснюється за рішенням  районної  ради за попереднім висновком постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району.

 

6.3. Списанню  підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене,  безоплатно передане установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання  суб’єктом  господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню  не  підлягає,  або  виявлене  в результаті інвентаризації як нестача.  Списання майна (основних засобів) проводиться в кінці року за результатами проведеної інвентаризації.

 

6.4. З  метою  отримання  згоди  на  списання майна суб’єкт господарювання  подає  суб’єкту  управління  разом  із  зверненням стосовно списання майна такі документи:

 

1) техніко-економічне обґрунтування  необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те,  як  воно  вплине  на фінансовий план (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

 

2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного  будівництва)

 

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання та акти на списання основних засобів.

 

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

 

5) відомості про наявність обтяжень  чи  обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

 

6) відомості про  земельну  ділянку,  на  якій  розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів  подальшого  використання земельних  ділянок,  які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних  документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

 

7) відомості  про об’єкти незавершеного будівництва,  а саме: дата  початку і  припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом  на дату припинення будівництва (ким і  коли  затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

 

 1. Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється  у формі  розпорядчого акта,  а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа.

 

Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

 

майно не  відповідає  вимогам,  визначеним  у  пункті 6.3. цього Порядку;

суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;

суб’єкт господарювання   подав   передбачені   цим   Порядком документи  з  порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна  відсутні  економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;

відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

 

Для встановлення факту непридатності майна і  неможливості та/або неефективності  проведення  його  відновного  ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі – комісія),  головою якої  є  заступник  керівника  суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, працівники  інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних  та  інших  служб суб’єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб’єкта управління його представники та інші фахівці.

 

Склад комісії  затверджується  розпорядчим  актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.