Регламент роботи Васильківської районної ради VІІ скликання

 

Додаток

до рішення  ІІ сесії  VII скликання

Васильківської районної ради

від  15  грудня  2015   №  12-II- VII

РЕГЛАМЕНТ

роботи Васильківської районної ради

VІІ скликання

 

(зі змінами та доповненнями, згідно з  рішенням від 17.03.2016 №45-06-VIІ)

 

Регламент Васильківської районної ради (далі – Рада) встановлює порядок скликання сесії Ради, підготовки і розгляду нею рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради, організацію роботи Ради, підготовку та ведення пленарних засідань.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Рада – представницький орган місцевого самоврядування

1.1. Рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду Васильківського району та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

1.2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та мати інші реквізити та повноваження.

1.3. Строк повноважень Ради – п’ять років.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Діяльність Ради базується на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою Васильківського району;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

судового захисту прав місцевого самоврядування.

2.2. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом відкритості засідань сесії, розповсюдження інформації про її діяльність у друкованих виданнях Ради та інших засобах масової інформації.

Акредитацію представників засобів масової інформації здійснює виконавчий апарат Ради.

У засіданнях Ради можуть брати участь запрошені депутати інших Рад, представники державних органів, інших органів самоврядування, громадських об’єднань, трудових колективів. Запрошені особи повинні розміщуватися на відведених для них місцях, не пересуватися по залі засідань і не заважати роботі депутатів.

За рішенням Ради можуть проводитися закриті засідання.

2.3. Робота Ради ведеться державною мовою.

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень

3.1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

3.2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Голову Ради, його заступника та постійну профільну комісію.

Під час пленарного засідання Ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

3.3. Зміни та доповнення до Регламенту Ради вносяться на розгляд пленарного засідання Ради в порядку, передбаченому статтею 20 цього Регламенту.

Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту Ради приймається більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата Ради

4.1. Депутат Ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до Ради відповідно до Закону України “Про місцеві вибори”.

Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією Васильківського району і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

4.2. Після набуття депутатом Ради повноважень йому видається посвідчення та нагрудний знак.

4.3. Повноваження депутата Ради, обраного замість того депутата, який вибув, починаються з дня заслуховування на черговому після реєстрації депутата Ради пленарному засіданні Ради повідомлення територіальної виборчої комісії Васильківського району про реєстрацію цього депутата.

4.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів Ради вирішуються судом.

Стаття 5. Права депутата у Раді та її органах

5.1. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради – представницького органу місцевого самоврядування.

Депутат Ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

5.2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні Ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат Ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

Депутат Ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

5.3. Депутат Ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів Ради;

2) офіційно представляти виборців у Раді та її органах;

3) пропонувати питання до розгляду їх Радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

8) порушувати питання про дострокове звільнення голови Ради, розпуск органів, утворених Радою;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що входять до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань Ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об’єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту Ради;

Депутат Ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.

Порядок реалізації зазначених прав депутатів Ради визначається Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

5.4. Депутат Ради зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення Ради, її органів, інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 6. Депутатський запит і депутатське запитання

6.1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території Васильківського району, а також до посадових осіб виконавчих органів, з питань, які віднесені до відання Ради.

6.2. Порядок розгляду депутатського запиту:

1) Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі.

2) Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.

3) Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата Ради.

4) Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раді та депутатові Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради.

5) Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів Ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит Ради. Вони або вповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні Ради.

6) За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.

6.3. Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні Ради, з відміткою про дату оголошення запиту та результати його голосування, реєструються та зберігаються у виконавчому апараті Ради.

6.4. Виконавчий апарат Ради доводить текст запиту до відповідного органу чи посадової особи, до яких його звернуто.

6.5. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні сесії Ради або дано депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

6.6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Ради на пленарних засіданнях Ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів Ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також безпосередньо Раду.

Рада та місцеві органи виконавчої влади забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів Ради, схвалених Радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях Ради.

6.7. Право депутата Ради порушувати питання про перевірку діяльності Ради та підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Ради:

1) Депутат Ради має право порушувати в Раді питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції Ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за дорученням Ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень Ради.

2) Депутат Ради має право вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виникнення порушення законодавства України депутат Ради звертається з цього приводу до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.

3) Про результати перевірки депутат Ради доповідає Раді, за дорученням яких здійснювалася перевірка, а також надає цим органам за результатами перевірки свої пропозиції.

4) Депутат Ради за дорученням Ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання Ради, здійсненні контролю за виконанням рішень Ради.

Стаття 7. Депутатські групи і фракції Ради

7.1. Депутатські групи:

     1) Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати Ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

     2) Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

     3) Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

     4) Членство депутата Ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень.

7.2. Порядок утворення депутатських груп:

     1) Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради  даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів Ради.

     2) Депутати Ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

     3) Депутатська група реєструється Радою за поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до якого додається підписане депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

     4) Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

     5) Організація діяльності депутатських груп визначається Радою.

     6) Діяльність депутатської групи припиняється:

      у  разі вибуття окремих депутатів Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

      у разі прийняття депутатами Ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

      після закінчення строку, на який депутати Ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень Ради.

     7) Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

     7.3.  Депутатські фракції:

     1) Депутати Ради  на  основі  єдності  поглядів  або партійного  членства  можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів Ради.

     2) Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат Ради  може входити до складу лише однієї фракції. Рішення  про об’єднання  депутатів у фракцію доводиться до  відома  депутатів Ради  головуючим  на пленарному засіданні Ради.

     3) Організація діяльності депутатських фракцій покладається на Голову Ради.

   7.4. Права депутатських груп, фракцій

     Депутатські групи, фракції мають право:

     1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради (але не більше трьох осіб в одній комісії);

     2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

     3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

     4) об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями  для створення більшості в Раді чи опозиції;

     5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 8. Доручення виборців

8.1. Виборці можуть давати своєму депутату Ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.

Доручення виборців Ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

8.2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття Радою або її виконавчими органами рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом Ради до відома Ради або її органів.

8.3. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам Ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома Ради та територіальної громади.

8.4. Депутат Ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

8.5. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється Радою, її органами та депутатами Ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують Раду про хід їх виконання.

8.6. Депутат Ради періодично інформує виборців про результати розгляду Радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

Стаття 9. Звіти депутатів Ради перед виборцями та зустрічі з ними

9.1. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів Ради перед виборцями.

9.2. Звіт депутата Ради повинен містити відомості про його діяльність у Раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців.

9.3. Звіт депутата Ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

9.4. Депутат Ради не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

9.5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам Ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату Ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту перед виборцями.

9.8. Звіти і зустрічі депутатів Ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Стаття 10. Забезпечення депутатської діяльності

10.1. Рада забезпечує депутатів своїми офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, організовує допомогу їм з правових питань, надає можливість ознайомитись з рішеннями Ради.

10.2. Для ефективної роботи з підготовки проектів рішень Ради та для виконання депутатами своїх обов’язків в Раді,  виконавчий апарат Ради забезпечується сучасною оргтехнікою та засобами зв’язку, що включає в себе організацію локальної та підключення до глобальної мережі комп’ютерного зв’язку.

Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ

 

Стаття 11. Кількісний склад Ради

 

11.1. Рада складається з 43 депутатів, які обираються населенням Васильківського району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України ” Про місцеві вибори”.

11.2. Органами та посадовими особами Ради є:

1) голова Ради;

2) заступник голови Ради;

3) Президія Ради;

4) постійні комісії Ради;

5) тимчасові контрольні комісії Ради;

6)  виконавчий апарат Ради;

 

Стаття 12. Голова Ради

 

12.1. Голова Ради є головною посадовою особою територіальної громади Васильківського району і здійснює повноваження відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та вирішує інші питання доручені йому Радою, якщо вони не віднесені до виключної компетенції Ради.

12.2. Голова Ради обирається таємним голосуванням у відповідності з чинним законодавством.

12.3. Обраним на посаду голови Ради вважається депутат, який при голосуванні отримав більше половини голосів від загального складу Ради.

Стаття 13. Заступник голови Ради

13.1. Заступник голови Ради обирається Радою з числа депутатів за поданням голови Ради шляхом таємного голосування на строк повноважень Ради та працює в Раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.

13.2. Заступник голови Ради:

1) відповідно до доручення голови Ради скликає сесії Ради та її пленарні засідання, відкриває та веде їх, підписує протоколи пленарних засідань сесій Ради, а також у випадку невмотивованої відмови голови Ради або неможливості його скликати сесію Ради один раз на квартал; у випадку не скликання сесії у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не менш як третини від загального складу депутатів Ради.

2) у випадку відсутності голови Ради (за його дорученням) або неможливості виконання ним своїх обов’язків з поважних причин здійснює повноваження голови Ради;

3) забезпечує контроль за виконанням рішень Ради;

4) сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

5) організовує та координує роботу виконавчого апарату Ради;

6) вирішує за дорученням Ради або голови Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

Стаття 14. Президія Ради

14.1. Президія ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради. Президія Ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

14.2. До складу Президії входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій Ради.

14.3 Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається законодавством, а також Положенням про неї, яке розробляється робочою групою депутатів від всіх політичних сил Ради та затверджується рішенням Ради.

Стаття 15. Комісії Ради

15.1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчих органів.

15.2. Постійні комісії Ради обираються Радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількість і персональний склад постійних комісій Ради затверджується Радою. Районні організації партій, від яких обрані та зареєстровані депутати Ради, мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях Ради.

Перелік постійних комісій визначається радою.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, замінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

До складу постійної комісії Ради не може бути обраний голова Ради та заступник голови Ради.

Депутат Ради може бути членом тільки однієї постійної комісії Ради.

До складу постійних комісій можуть входити від 3 до 7 депутатів, а у разі входження меншої кількості депутатів постійна комісія підлягає розпуску.

15.3. Постійні комісії Ради за дорученням Ради, голови Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

15.4. Постійні комісії Ради за дорученням Ради, голови Ради, заступника голови Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, отримують від них необхідні матеріали і документи, подають за результатами перевірки обов’язкові для розгляду і вжиття заходів рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчих органів.

15.5. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, мають право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених та спеціалістів, а також радників та консультантів, які працюють на громадських засадах.

15.6. Постійні комісії Ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки з цих питань.

15.7. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи відповідних постійних комісій Ради визначається Положенням про постійні комісії Ради, яке затверджується Радою.

 

Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії Ради

16.1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії Ради подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

16.2. Порядок створення та роботи тимчасової контрольної комісії Ради визначаються відповідно до законодавства.

16.3. Роботу тимчасових контрольних комісій Ради забезпечує виконавчий апарат Ради.

Стаття 17. Виконавчий апарат Ради

17.1. Виконавчий апарат Ради утворюється Радою. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради.

17.2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, здійснює контрольні функції, передбачені цим Регламентом.

17.3. Вся кореспонденція, адресована голові Ради, його заступнику, постійним комісіям Ради, депутатам Ради, а також вихідна кореспонденція реєструється та передається виконавчим апаратом Ради адресатам.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 18. Планування роботи Ради

18.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Радою на рік.

План роботи Ради визначає головні напрямки діяльності Ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційно-масових заходів та виконавців.

18.2. Проект плану роботи Ради розробляється постійними комісіями Ради з урахуванням пропозицій депутатів Ради, органів місцевого самоврядування.

18.3. План роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні Ради в кінці року і доводиться до відома всіх депутатів Ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і посадових осіб.

18.4. У план роботи Ради на рік обов’язково включаються питання:

контроль за виконанням доручень виборців, депутатських запитів, планів робіт та рішень Ради;

звіти посадових осіб місцевого самоврядування та інших підзвітних та підконтрольних Раді посадових осіб.

19.5. Організація виконання плану роботи Ради покладається на постійні комісії Ради та виконавчий апарат Ради. Хід виконання плану роботи Ради обговорюється на засіданнях постійних комісій Ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи Ради розглядаються Радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів Ради та постійних комісій Ради.

18.6. На основі плану роботи виконавчий апарат Ради розробляє плани підготовки та проекти порядків денних чергових пленарних засідань Ради.

Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов’язані з підготовкою і проведенням пленарних засідань Ради.

18.7. Плани роботи постійних комісій Ради складаються на поточний рік і затверджуються на засіданні постійних комісій Ради. Плани роботи постійних комісій Ради можуть коригуватись у випадку включення до них позапланових питань за дорученням Ради, голови Ради, заступника голови Ради, за пропозицією членів постійних комісій Ради, інших депутатів Ради.

До плану роботи постійної комісії Ради питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії (з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку).

18.8. Зведений план роботи постійних комісій Ради надається кожному депутату Ради, надсилається до підвідомчих і підконтрольних Раді органів, підприємств, установ і організацій апаратом Ради, згідно з розрахунком розсилки, який затверджує заступник голови Ради.

18.9. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій Ради покладається на заступника голови Ради та постійну профільну комісію, яка один раз на півріччя інформує Раду про виконання постійними комісіями Ради плану роботи, оцінює ефективність роботи постійних комісій Ради, вносить відповідні пропозиції.

Стаття 19. Скликання сесії Ради, її пленарних засідань

19.1. Рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних та тимчасових комісій Ради.

19.2. Перша сесія новообраної Ради скликається територіальною виборчою комісією Васильківського району після обрання Ради в правомочному складі, її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує Раду про підсумки виборів депутатів Ради і визнання їх повноважень.

19.3. Наступні сесії Ради скликаються головою Ради або за його дорученням – заступником голови Ради.

19.4. Сесії Ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

19.5. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості його скликати пленарне засідання Ради один раз на квартал, у випадку не скликання пленарного засідання у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не менш як третиною від загального складу депутатів Ради, а також відповідно до доручення голови Ради сесія Ради скликається заступником голови Ради.

19.6. У випадку відмови заступника голови Ради скликати пленарне засідання Ради, у випадках, викладених у цьому Регламенті, пленарне засідання Ради може бути скликане депутатами Ради, які складають не менш як третину від загального складу Ради.

19.7. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до першого пленарного засідання Ради, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Ради, – не пізніше як за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

19.8. Засідання постійної комісії Ради скликається її головою, а у випадку неможливості виконувати ним свої повноваження – його заступником або секретарем постійної комісії Ради. Виконавчий апарат Ради несе відповідальність за запрошення на засідання постійної комісії Ради всіх її членів.

19.9. Засідання постійної комісії Ради скликається у міру необхідності. Порядок ведення засідань, організація їх роботи визначається Положенням про постійні комісії Ради.

Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 20. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні Ради

20.1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися головою Ради, заступником голови Ради, постійними комісіями Ради, депутатами, Васильківською районною державною адміністрацією та загальними зборами громадян у вигляді проектів рішень Ради.

20.2. Проекти рішень разом із супровідним листом подаються на реєстрацію до виконавчого апарату Ради в двох екземплярах та в електронному вигляді (на електронних носіях). Проект рішення, суб’єктом подання якого виступає виконавчий орган Ради, подається за підписом керівника або заступника керівника органу, до відання якого віднесено поставлене в проекті рішення питання.

20.3. Проект рішення повинен містити:

назву документа;

преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

додатки (якщо вони є);

інформацію щодо суб’єкта подання, його підпис на проекті рішення;

супровідна записка з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

у випадку внесення проекту рішення Ради, яке передбачає матеріальні чи інші витрати місцевого бюджету, додається фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат (висновок фінансового управління);

контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.

При підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

У разі невідповідності вимогам цього пункту проект рішення повертається суб’єкту подання без реєстрації для опрацювання та усунення зауважень.

20.4. При відсутності зазначеної в пункті 20.3 інформації керуючий справами виконавчого апарату Ради або працівник ради, усно вказує суб’єкту подання зауваження до проекту рішення. У випадку відмови суб’єкта подання усунути зауваження, керуючий справами виконавчого апарату Ради в дводенний термін викладає зазначені зауваження письмово та подає на підпис заступнику голови Ради. Письмові зауваження до проекту рішення апарат Ради офіційно направляє до суб’єкта подання проекту рішення.

20.5. При відсутності зауважень до проекту рішення апарат Ради реєструє його. Прийняття проектів рішень виконавчим апаратом Ради припиняється за 15 днів до пленарного засідання Ради, за винятком позачергового засідання сесії Ради.

20.6. Постійні комісії Ради розглядають проекти рішень Ради не пізніше ніж на черговому засіданні комісії. За результатами розгляду постійна комісія Ради може:

підтримати проект рішення;

відхилити проект рішення;

дати доручення суб’єкту подання, виконавчим органам Ради, або членам комісії на доопрацювання  проекту рішення;

внести зміни до проекту рішення Ради.

Інформування про засідання постійних комісій Ради та надання необхідних матеріалів для розгляду здійснює виконавчий апарат Ради за два дні, а в окремих випадках не пізніше ніж за день до проведення засідання.

Всі питання, які попередньо підлягають розгляду на засіданнях профільних депутатських комісій Ради, мають бути розглянути ними у терміни, встановлені чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

20.7. Для здійснення належного організаційно-правового забезпечення роботи постійних комісій Ради на її засіданнях можуть приймати участь керуючий справами виконавчого апарату Ради та спеціаліст ради. Крім того можуть запрошуватися суб’єкт подання або його представник та інші необхідні для розгляду деяких питань фахівці.

20.8. Розгляд постійними комісіями Ради проектів рішень Ради та інших питань, які підлягають розгляду на черговій сесії Ради припиняється за 12 днів до пленарного засідання сесії Ради.

20.9. Проекти рішень та матеріали для розгляду на пленарному засіданні Ради передаються депутатам виконавчим апаратом Ради не пізніш як за день до проведення пленарного засідання Ради.

Стаття 21. Внесення питань до порядку денного пленарного засідання Ради

21.1. Внесення питань до порядку денного пленарного засідання Ради здійснюється головою Ради за поданням постійних комісій Ради. У випадку невідкладності вирішення питань голова Ради самостійно може включити їх до порядку денного. Формує проект порядку денного пленарного засідання Ради виконавчий апарат Ради, згідно з планом роботи Ради та висновками постійних комісій Ради.

За письмовою заявою не менш, як третини депутатів питання має бути включено до порядку денного пленарного засідання сесії Ради.

Проект рішення Ради може бути внесений до порядку денного пленарного засідання Ради також на вимогу не менш, як третини депутатів від загального складу Ради, у випадках, передбачених чинним законодавством.

21.2. До моменту включення проекту рішення Ради до порядку денного пленарного засідання Ради проект рішення може бути відкликаний ініціатором. Проект рішення Ради, включений до порядку денного рішенням Ради, може бути відкликаний лише за згодою Ради.

21.3. До порядку денного пленарного засідання Ради можуть бути включені питання щодо виконання раніше прийнятих рішень про депутатські запити. Питання на розгляд пленарного засідання Ради може також вносити особисто голова Ради та його заступник.

Стаття 22. Відкриття пленарного засідання Ради

22.1. Перед кожним засіданням Ради проводиться поіменна (за власним підписом) реєстрація депутатів, які беруть участь у засіданні. Пленарне засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів Ради від її загального складу. Головуючий на пленарному засіданні перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного засідання Ради, про що робиться відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання Ради.

22.2. Пленарні засідання Ради відкривають, ведуть і закривають голова Ради, його заступник, або за дорученням голови Ради один із депутатів, а перше засідання сесії Ради – голова територіальної виборчої комісії.

22.3. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради. Про те, що депутат Ради не може взяти участь у пленарному засіданні Ради або може спізнитись на його відкриття, він повинен повідомити голову Ради або його заступника через виконавчий апарат Ради до початку пленарного засідання Ради, вказавши відповідні причини.

22.4. Голосування на пленарних засіданнях Ради здійснюється депутатами Ради особисто. Рішення Ради, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються не чинними.

22.5. Рішення Ради, при прийнятті якого не дотримана вимога особистого голосування депутатів Ради, вважається не чинним з моменту встановлення виконавчим апаратом Ради факту зарахування голосу відсутнього на пленарному засіданні депутата(-ів) при голосуванні за дане рішення Ради. По даному рішенню проводиться переголосування.

Стаття 23. Порядок проведення пленарного засідання Ради

23.1. Пленарне засідання Ради починається з повідомлення виконавчим апаратом Ради головуючому на засіданні Ради даних про кількість присутніх депутатів Ради. Головуючий на засіданні Ради має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях Ради.

23.2. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні Ради порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом(-ами) рішення Ради, якщо йдеться про питання, у випадку їх невідкладності.

Всі проекти рішень, що надійшли додатково на розгляд Ради, ставляться на голосування в порядку надходження та включаються до порядку денного, якщо за них проголосувало більше половини депутатів від загальної кількості Ради, крім випадків передбачених чинним законодавством.

23.3. Проект порядку денного пленарного засідання Ради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів Ради.

Після затвердження порядку денного пленарного засідання Ради головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням Ради.

Порядок роботи пленарного засідання Ради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання Ради.

23.4. Після затвердження порядку денного пленарного засідання Ради відводиться 30 хвилин для оголошення депутатських запитів, запитань, оголошень, відповідей на депутатські запити (за наявності вимоги депутата – автора запиту, яка до початку пленарного засідання подана в письмовій формі до апарату Ради), прийняття рішень Ради щодо відповідей на депутатські запити.

23.5. Пленарне засідання Ради веде головуючий. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

відкриває, закриває та неупереджено веде пленарне засідання, оголошує перерви відповідно до прийнятого порядку роботи;

виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні Ради;

робить офіційні повідомлення;

вживає заходи для підтримання порядку на засіданні Ради;

має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

здійснює інші повноваження, згідно з цим Регламентом.

23.6. Під час засідання Ради головуючий на засіданні не коментує промовців і не дає оцінок їм, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні Ради вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

23.7. Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держав або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

23.8. Рада проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 до 18.00 години.

Після кожних двох години роботи пленарного засідання Ради може оголошуватися перерва на 30 хвилин. При необхідності Рада може встановити інший порядок роботи.

23.9. Депутат Ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо порядку роботи пленарного засідання Ради:

про перерву у пленарному засіданні Ради, перенесення чи відміни пленарного засідання Ради;

про перехід до розгляду наступного питання порядку денного;

про завершення обговорення питання порядку денного;

про повторне винесення проекту рішення Ради затвердженого порядку денного на розгляд постійної комісії Ради або виконавчого органу Ради.

23.10. При обговоренні одного питання депутат Ради має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги.

23.11. Під час виступів на пленарних засіданнях Ради можуть бути встановлені такі обмеження часу:

доповідь з питань порядку денного – до 20 хв.;

співдоповіді – до 10 хв. кожна;

запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях – до 30 хв.;

обговорення доповіді – до 30 хв.;

виступ в обговоренні – до 3 хв.;

повторний виступ – до 1 хв.;

запитання – до 1 хв.;

відповідь на запитання – до 1 хв.;

оголошення, звернення – до 1 хв.

За згодою депутатів Ради головуючий може в необхідних випадках збільшити вказаний час.

23.12. Після припинення обговорення проекту рішення Ради перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

23.13. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Ради, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх.

Стаття 24. Порядок голосування на пленарних засіданнях Ради

 

24.1. Голосування на пленарному засіданні Ради проводиться за допомогою відкритого поіменного або таємного голосування. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених законодавством України. При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос. Рішення ради приймаються більшістю голосів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених діючим законодавством України та цим Регламентом.

(пункт 24.1. зі змінами, внесеними рішенням від 17.03.2016 №45-06-VIІ )

24.2. Рішення Ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання Ради, крім випадків, встановлених цим Регламентом. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів.

24.3. При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів на сесії доручається лічильній комісії з числа депутатів. Перед початком голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, нагадує, при якій кількості голосів може бути прийнято рішення.

Голосування може бути проведено без підрахунку голосів – за явною більшістю голосів, якщо жоден депутат ради не забажає іншого і якщо це не суперечить чинному законодавству.

(абзац другий пункту 24.3. зі змінами, внесеними рішенням від 17.03.2016 №45-06-VIІ )

В ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку називає прізвища депутатів Ради. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, результати поіменного голосування фіксуються лічильною комісією»;

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань

(абзаци третій та четвертий пункту 24.3. доповнено рішенням  від 17.03.2016 №45-06-VIІ)

При відкритому поіменному голосуванні кворум визначається кількістю голосів поданих «за», «проти», «утримались». Після закінчення підрахунку голосів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує результати голосування.

(абзац п’ятий пункту 24.3. зі змінами, внесеними рішенням від 17.03.2016 №45-06-VIІ)

Лічильна комісія підраховує голоси, складає та підписує протокол поіменного голосування, подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії. Протокол поіменного голосування  є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

(абзац шостий пункту 24.3.в редакції рішення  від 17.03.2016 №45-06-VIІ  )

24.4. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів, а також підрахунку голосів на засіданнях, Рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів у складі 5 осіб. Обрана лічильна комісія виконує свої функції і на наступних пленарних засіданнях Ради, якщо сесія Ради не прийме інше рішення.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані депутати, кандидатури яких висунуто до складу органів, або на посаду службових осіб, які обираються чи затверджуються таємним голосуванням.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів лічильної комісії. Підсумки голосування оформлюються комісією у формі протоколів. Член лічильної комісії, який не погоджується з рішенням комісії, має право висловити свою особисту думку, яка вноситься до протоколу лічильної комісії та доводиться головою лічильної комісії до відома Ради.

Лічильна комісія на кожному засіданні Ради веде Протокол підрахунку голосів. Протокол підрахунку голосів підписується головою та секретарем комісії та передається в дводенний термін до виконавчого апарату Ради.

24.5. Бюлетені для таємного голосування виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем лічильної комісії за встановленою формою і у визначеній кількості, згідно з реєстрацією депутатів на пленарному засіданні Ради. Бюлетені для таємного голосування заповнюються на кожну посаду (орган) окремо і містять необхідну для голосування інформацію. Невикористані бюлетені гасяться до відкриття скриньок для голосування.

Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється Радою.

24.6. Кожному депутату Ради бюлетень видається членом лічильної комісії за списком депутатів після пред’явлення посвідчення, про що в списку робиться позначка, а депутат Ради розписується. Заповнюються бюлетені у кабіні для таємного голосування. У бюлетені депутат робить позначку „плюс” (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидатів чи  розглядаємого рішення, за яке він голосує. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, або ті, в яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду, ті, де зроблено більш як одну позначку або не поставлено жодної. Прізвища, дописані в бюлетені при підрахунку голосів не враховуються.

24.7. Після закінчення таємного голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується рішенням Ради. У випадку порушення процедури голосування може бути прийнято рішення Ради про визнання голосування недійсним.

24.8.  Якщо при визначенні результатів таємного голосування виявляються помилки в порядку і техніці проведення голосування, підрахунку голосів, то за рішенням Ради голосування проводиться вдруге.

24.9. У випадку проведення таємного голосування при обранні посадових осіб Ради кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість  від загального складу депутатів Ради.

 

Якщо при виборах жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів від загального складу депутатів проводяться повторні вибори.

При повторних виборах допускається повторне висування раніше пропонованих кандидатур.

24.10. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загального складу Ради.

Стаття 25. Порядок розгляду та прийняття рішень на пленарному засіданні Ради

25.1. Розгляд проектів рішень Ради на пленарних засіданнях Ради може включати в себе:

обговорення і схвалення основних положень проекту рішення Ради в цілому (перше читання);

обговорення і схвалення конкретних пунктів проекту рішення Ради постатейно та в цілому (друге читання).

25.2. Рішення про прийняття поданого проекту рішення Ради за основу (в першому читанні) приймається Радою у випадку надходження на розгляд пленарного засідання альтернативних проектів рішень Ради з одного питання, або у випадку надходження на пленарному засіданні Ради великої кількості різних за змістом пропозицій щодо певного питання, або у випадку погодження основних принципів, закладених у проекті рішення Ради.

25.3. За результатами першого читання Рада:

приймає один з проектів рішень Ради за основу та дає відповідне доручення підготувати цей проект до другого читання із зазначенням строків (які не повинні перевищувати місяця) та відповідальних за підготовку осіб;

відхиляє всі запропоновані проекти з наданням можливості додаткового опрацювання (із зазначенням основних принципів і положень, на яких ґрунтується доопрацювання) і повторного подання проектів рішень Ради на перше читання.

25.4. У випадку прийняття рішення Ради про підготовку прийнятого за основу проекту рішення Ради до другого читання особи чи органи, яким доручена підготовка, збирають та узагальнюють пропозиції депутатів Ради до проекту рішення Ради у строки, визначені рішенням Ради про прийняття проекту рішення Ради за основу.

25.5. Під час другого читання проводиться обговорення та голосування статей, до яких підготовлені зауваження і пропозиції, а після цього голосується рішення Ради в цілому.

25.6. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього проголосували більше половини від загального складу депутатів Ради.

25.7. У випадку проведення голосування з певного питання порядку денного рішення Ради не прийняте, повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку роботи Ради половиною депутатами Ради.

25.8. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів Ради, присутніх на засіданні Ради.

Процедурним вважається питання регулювання роботи пленарного засідання, з якого Рада не приймає окремого рішення як документа. Рішення Ради, прийняті з процедурних питань, не мають нормативно-правового характеру і можуть не публікуватись у засобах масової інформації.

25.9. На пленарному засіданні Ради працівник виконавчого апарату Ради фіксує усі зауваження до проектів рішень Ради, що озвучені і проголосовані на пленарному засіданні сесії Ради.

Стаття 26. Дисципліна та етика в діяльності Ради

26.1. Присутні на пленарних засіданнях Ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні Ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у випадку повторного порушення – позбавити особу права виступу на даному засіданні Ради.

26.2. Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради звертається до виступаючого, на підставі порушення ним дисципліни та (або) етики, останній повинен негайно зупинити свій виступ; у випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні Ради може припинити його виступ.

26.3. Якщо депутат Ради виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

26.4. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання Ради.

26.5. Під час пленарного засідання Ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо). Головуючий на пленарному засіданні Ради подовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано.

Інші особи, які присутні на пленарних засіданнях Ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення де відбувається засідання.

Стаття 27. Оформлення рішень Ради. Протокол пленарного засідання Ради

27.1. Після пленарного засідання сесії Ради виконавчий апарат Ради, на підставі протоколу лічильної комісії, в п’ятиденний термін готує протокол пленарного засідання сесії Ради, який підписує головуючий на пленарному засіданні Ради (голова Ради, заступник голови Ради або депутат Ради – головуючий на пленарному засіданні).

27.2. Виконавчий апарат Ради в десятиденний  термін після пленарного засідання сесії Ради опрацьовує рішення відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному засіданні Ради та здійснює повторне літературне редагування рішення Ради, перевіряє на відповідність протоколу.

27.3. Засідання Ради протоколюються виконавчим апаратом Ради. У протоколі фіксується:

1) день, місце, час початку і закінчення засідання Ради, тривалість перерви;

2) прізвище та ім’я головуючого на засіданні Ради та присутніх депутатів;

3) прізвище та ім’я присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні Ради, якщо вони зобов’язані взяти в ній участь;

4) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

5) перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

6) зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

7) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (у вигляді додатків до протоколу);

8) запити та запитання депутатів Ради та відповіді на них (у вигляді додатків до протоколу);

9) повідомлення (у вигляді додатків до протоколу);

10) повні результати голосування з прийнятих рішень Ради, в тому числі поіменних голосувань (у вигляді додатків до протоколу).

Додатки до рішень Ради візуються заступником, а рішення, які передбачають матеріальні чи інші витрати місцевого бюджету також візуються начальником фінансового управління Васильківської районної державної адміністрації.

27.4. Після підписання головою рішення Ради, йому присвоюється номер.

27.5. Оригінали рішень Ради, протоколи пленарних засідань сесій Ради, протоколи лічильної комісії про підрахунок голосів зберігаються у виконавчому апараті Ради.

27.6. Крім протоколу пленарного засідання сесії Ради, протоколу підрахунку голосів ведеться аудіозапис. Протокол засідання Ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Радою.

Стаття 28. Набрання чинності рішеннями Ради

28.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру вступають в силу з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Оприлюднення рішення Ради відбувається шляхом опублікування у друкованому місцевому засобі масової інформації або розміщенні на сайті районної ради чи районної адміністрації.

28.2. Депутати Ради можуть замовити та отримати завірені копії рішень Ради у виконавчому апараті Ради після набрання ними чинності.

28.3. На письмову вимогу громадян та громадських організацій їм може бути видана копія рішення Ради.

Розділ VI. РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

 

Стаття 29. Розгляд і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності

29.1. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цим Регламентом.

Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між Радою та суб’єктами господарювання.

29.2. Реалізація повноважень Ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на постійну комісію Раду, в залежності від її функціональної спрямованості (відповідальна постійна комісія).

29.3. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності Рада виходить з того, що згідно із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлених Конституцією України та законами України.

29.4. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд Ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Надання відповідальною постійною комісією негативного експертного висновку не позбавляє ініціатора проекту регуляторного акта від необхідності винесення проекту на розгляд пленарного засідання сесії Ради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.

29.5. У разі внесення на розгляд сесії Ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект.

29.6. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія в тижневий термін з дня надходження аналізу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам чинного законодавства.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом терміну, встановленого для його підготовки.

29.7. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у Раді (профільній постійній комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам чинного законодавства

29.8. План діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у друкованому місцевому засобі масової інформації, розробником цих проектів з метою одержання зауважень і пропозицій проводиться до внесення проектів на розгляд пленарного засідання сесії Ради.

За рішенням Ради оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не публікувалися до внесення їх на розгляд Ради, а також можуть повторно публікуватись проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради.

29.9. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням Ради або її відповідальної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії Ради, якщо інше не встановлено у рішенні Ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії.

29.10. На розгляд сесії Ради проект регуляторного акта вноситься профільною постійною комісією або депутатом Ради.

29.11. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений.

29.12. Регуляторний акт, прийнятий Радою, офіційно оприлюднюється у друкованому місцевому засобі масової інформації, не пізніше як у десятиденний термін після прийняття рішення.

30.13. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою, забезпечується Васильківською районною державною адміністрацією.

Звіт про відстеження результативності регуляторних актів Рада оприлюднює у друкованому місцевому засобі масової інформації, не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

29.14. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до профільної постійної комісії Ради.

29.15. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія Ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

Заступник голови                                                                                                              С.О. Сергов