Комісії

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

15.12.2015                                                                                         № 13  – 02 – VIІ

 

Про обрання постійних комісій та затвердження Положення про постійні комісії Васильківської районної ради VІI скликання

 

        Відповідно до частини 13 статті 46, статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впорядкування діяльності Васильківської районної ради та визначення функціональної спрямованості і порядку організації роботи її постійних комісій, Васильківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

ОБРАТИ постійні комісії Васильківської районної ради у наступному складі:

1.1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,  взаємодії з  правоохоронними органами,  органами виконавчої влади  та судами:

Голова комісії: Волотовський О.В.

Члени комісії:   Веремейчик В.П.

                             Іщенко В.В.

                             Осьмак Л.Б.

1.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інвестиційної політики:

Голова комісії: Фоменко Р.О.

Члени комісії:  Деріпаскін Р.А.

                              Таран О.Б.

                              Фурман П.В.

1.3. Постійна комісія з питань з питань бюджету та фінансів:

Голова комісії:  Боровик А.С.

Члени комісії:   Донченко Н.В.

                                  Корнієнко І.А.

                                  Степаненко Ю.П.

                                   Трегуб  П.І.

                                   Первишко В.В.

2

1.4. Постійна комісія з питань екології,  агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів:

Члени комісії:   Вшола В.С.

                                 Пасіка О.В.

                                 Улашенко Б.Л.

                                 Цаплієнко О.І.

                                 Яшина А.В.

                                 Ясеновий В.І.

                                 Садовська І.О.

1.5. Постійна комісія з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району:

Голова комісії:  Файчук М.І.

Члени комісії:   Вдовиченко Т.М.

                                  Година М.А.

                                  Жегулін А.В.

                                  Мельник В.І.

                                  Пономаренко Л.С.

1.6. Постійна комісія з питань сім»ї, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я, розвитку освіти науки, культури, духовності та соціального захисту населення:

Голова комісії: Вовк  О.П.

Члени комісії:  Бойко С.О.

                                 Федіна Л.П.

                                  Рудаков М.М.

1.7. Постійна комісія з питань планування розвитку територій, архітектури та містобудування

Голова комісії: Стаднік В.Д.

Члени комісії:  П’янов О.О.

                                 Зареченська А.В.

                                 Невзгляденко В.М.

                                 Павлик С.В.

                                 Пильник Г.С.

1.8. Постійна комісія з питань торгівлі, громадського харчування, транспорту та зв’язку:

Голова комісії: Ляшок В.А.

Члени комісії:  Кириченко А.П.

                                 Зателепа М.Т

ЗАТВЕРДИТИ Положення про постійні комісії Васильківської районної ради згідно з додатком.

Визнати таким, що втратило чинність рішення Васильківської районної ради від 19.11.2010 № 09-02-VI „Про утворення та обрання постійних комісій Васильківської районної ради VI скликання”.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Сергова С.О. та постійну комісію з питань.

Голова ради                                                                                 Н.О.Баласинович

Додаток

до рішення  ІІ  сесії VІІ  скликання

Васильківської районної ради

від  27 листопада 2015  № 13 – 02 – VIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  • Постійні комісії Васильківської районної ради (надалі – Комісії) є органами Ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчих органів.

  • Комісії здійснюють свою діяльність керуючись Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, рішеннями Васильківської районної ради, Регламентом Ради та цим Положенням.

  • Комісії обираються Радою на строк їх повноважень у складі голови і членів Комісій з урахуванням особистих побажань, а також досвіду громадської роботи, знання певних галузей господарства, професії та освіти.

  • Кількість і персональний склад Комісій затверджується сесією Ради.

  • Заступник голови Комісії та секретар Комісії обирається із числа депутатів – членів Комісії, зазвичай, на першому (організаційному) засіданні комісії.

1.6.   Депутати працюють у Комісіях на громадських засадах. Член Комісії на засіданнях Комісії користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні Комісії. Кожен депутат – член відповідної Комісії – має один голос. Депутат, який є членом однієї із Комісій, може брати участь у роботі будь-якої із створених Радою Комісій з правом дорадчого голосу.

1.7. У разі низьких показників та незадовільної роботи Комісії Рада може прийняти рішення про її ліквідацію або реорганізацію.

1.8. Всі інші питання структури Комісії вирішуються Комісією самостійно.

  • Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

  ІІ. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

  • Основними функціями Комісій в залежності від їх функціональної спрямованості є:

попередній розгляд за дорученням Ради або за власною ініціативою проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчення  і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради;

розробка проектів рішень та підготовка висновків з питань, які належать до відання Ради, виступи на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями;

попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження,   призначення або погодження Радою, підготовка висновків з цих питань;

вивчення за дорученням Ради, Голови Ради, заступника голови Ради питань віднесених до відання Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради;

здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчих органів.

2.2. Висновки, рекомендації, витяги із протоколів засідань Комісії, звернення, листи та інша кореспонденція надсилається Комісією через апарат Ради.

2.3. Висновки і рекомендації Комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями та посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду рішень і вжиті заходи органи, підприємства, установи і організації та їх посадові особи, яким були адресовані ці рішення (рекомендації, висновки), повідомляють Комісію у встановлений нею термін.

2.4. Комісії у питаннях які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

3.1. Основною формою роботи Комісій є засідання, яке проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням Комісії проводиться закрите засідання.

3.2. Організація роботи Комісії Ради покладається на голову Комісії.

3.3.1. Голова Комісії:

керує підготовкою засідань Комісії, організує підготовку необхідних матеріалів з питань які розглядатимуться на засіданні Комісії;

забезпечує діяльність комісії у відповідності з її функціональною спрямованістю;

проводить розподіл функціональних обов’язків між членами Комісії;

дає доручення членам Комісії;

контролює виконання членами Комісії закріплених за ними функціональних обов’язків, та наданих їм доручень;

забезпечує складання планів роботи Комісії та їх виконання;

у разі необхідності через апарат Ради запрошує для участі в роботі Комісії представників виконавчих органів, керівників підприємств, установ, організацій, представників громадськості, та спеціалістів;

організує розробку проектів рішень Ради та підготовку рекомендацій і висновків, доповідей, співдоповідей та інших документів Комісії;

підписує рекомендації і висновки Комісії, інші документи, прийняті Комісією;

організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій Комісії, інформує її членів про хід їх втілення;

інформує членів Комісії про офіційні документи, листи, що надходять до Комісії, робить інші повідомлення, що стосуються діяльності Комісії;

у разі необхідності ініціює створення підготовчих комісій чи робочих груп;

інформує Президію Ради про пропозицію Комісії щодо питань, розглянутих на її засіданнях;

як член Президії Ради, представляє Комісію у Президії Ради та інших, створених Радою органах, у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

здійснює координацію роботи з відповідними підрозділами апарату Ради, іншими Комісіями Ради, у разі необхідності ініціює проведення спільних засідань Комісій;

підтримує зв’язок з виконавчими органами Ради, їх управліннями та відділами з питань роботи Комісії;

виступає від імені комісії з доповідями і співдоповідями на сесіях Ради, нарадах (засіданнях) виконавчих органів Ради;

виконує також інші функції передбачені статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом Ради, Положенням про постійні комісії Ради та за дорученням Голови Ради і його Заступника;

звітує про роботу Комісії на сесії Ради один раз на рік.

У разі невиконання або неналежного виконання головою Комісії своїх обов’язків Рада може прийняти рішення про дострокове його відкликання.

У разі відсутності голови Комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови Комісії або секретар Комісії.

3.3.2 Заступник голови Комісії:

надає допомогу голові Комісії в керівництві діяльністю Комісії;

бере участь в організації роботи Комісії;

бере участь у складанні плану роботи Комісії;

здійснює контроль за виконанням планів робіт Комісії, її висновків і рекомендацій з питань, що розглянуті на засіданнях Комісії та рішень Ради з питань, які належать до відання Комісії;

координує роботу Комісії, діяльність депутатських робочих груп та підготовчих комісій у разі їх створення;

узагальнює матеріали перевірок, здійснює аналіз документів, які надходять до Комісії;

виконує за дорученням голови Комісії окремі його функції і заміщує голову у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків.  

    

3.3.3. Секретар Комісії:

бере участь у організації роботи Комісії;

бере участь в складанні плану роботи Комісії;

веде діловодство та облік роботи Комісії;

готує необхідні матеріали з питань, які розглядатимуться на засіданнях Комісії;

сповіщає членів комісії, її актив та запрошених фахівців про засідання Комісії;

вживає заходів щодо створення розробки проектів рішень Ради підготовки рекомендацій, висновків, доповідей та співдоповідей, а також інших документів та матеріалів Комісії;

підписує разом з головою (заступником) Комісії протоколи засідань;

контролює виконання рішень Комісії, перспективних та поточних планів роботи Комісії;

організує координовану роботу Комісії з іншими Комісіями під час розгляду спільних питань.

3.3.4. Члени  Комісії:

зобов’язані бути присутніми на засіданнях Комісії та брати активну участь у її роботі;

дотримуються, порядку на засіданнях Комісії, створених нею підготовчих комісій чи робочих груп;

виконують окремі доручення голови Комісії або визначені рішенням Комісії;

виконують обов’язки, закріплені за ним на весь період повноважень Комісії у відповідності з розподілом основних функціональних напрямів роботи Комісії;

бере участь у проведенні перевірок, за результатами яких складаються необхідні довідки та інформаційно-аналітичні матеріали;

проводить організаційну роботу щодо виконання рішень Ради, втілення висновків та рекомендацій Комісії;

вносять пропозиції  на розгляд на засіданнях Комісії будь-якого питання, що належать до їх відання, а також беруть участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члену Комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні Комісії;

мають право викладати свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку Комісії.

3.4. Комісія здійснює свою роботу постійно на плановій основі у відповідності із затвердженими нею перспективами та поточними планами, а також рішеннями і дорученнями Ради. План роботи Комісії відповідає головним напрямкам діяльності Ради та її органів і визначає організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних заходів та їх виконавців.

План роботи Комісії може коригуватись в разі включення до нього позапланових питань за дорученням сесії Ради, Голови Ради, Заступника голови Ради, за пропозицією членів Комісій, депутатів Ради.

3.5. Комісія здійснює свою роботу шляхом:

попереднього вивчення та узагальнення окремими її членами питань, віднесених до компетенції Комісії, питань за дорученням Ради та підготовки цих питань до розгляду на Комісії та на сесії Ради;

проведення засідань Комісії як постійно діючого колегіального органу Ради.

3.6. Засідання Комісії є основною формою її роботи і скликається в міру необхідності і відбувається у дні визначені Комісією. Комісія може встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени Комісії через апарат Ради.

3.7. Засідання Комісії є правомочним при наявності на ньому не менше половини членів Комісії від її загального складу. Для встановлення порядку підготовки і розгляду питань, прийняття рішень та з інших процедурних питань розробляється відповідний Регламент роботи Комісії.

3.8. У засіданні Комісії беруть участь депутати – члени Комісії, інші депутати Ради та запрошені на засідання Комісії особи. Участь у роботі Комісії осіб, які заміщують депутата не допускається. Право голосу іншим особам не передається.

3.9. На початку засідання Комісії затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання Комісії включаються за пропозицією голови Комісії, його заступників, членів Комісії, за рішенням сесії Ради та за дорученням Голови Ради і його Заступника. До порядку денного можуть вноситись додаткові пропозиції від членів Комісії, які надаються в усній або письмовій формі.

3.10. Після затвердження порядку денного засідання Комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання та термін роботи Комісії.

3.11. Кожний член Комісії забезпечується необхідними матеріалами з питань, які розглядаються з порядку денного на засіданні Комісії.

3.12. З метою забезпечення якості підготовки та розгляду питань на засіданнях Комісія може надавати доручення окремим членам Комісій, створювати робочі групи, залучати до участі у своїй роботі представників громадськості, вчених, консультантів, експертів, спеціалістів, та представників підзвітних та підконтрольних Раді органів, структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій. Участь у роботі Комісії керівників або представників підзвітних та підконтрольних Раді органів, структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, та представлення ними матеріалів і відомостей, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання Комісії, є обов’язковими.

3.13. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні Комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених на засідання з цього питання керівників (представників) органів, підприємств, установ, організацій, що беруть участь у роботі Комісії, прізвища доповідача та співдоповідача (співдоповідачів) з питання.

3.14. Після доповіді та співдоповідей члени Комісії задають доповідачу та співдоповідачу питання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

3.15.  Головуючий на засіданні Комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам Комісії у обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні Комісії надає слово членам Комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів Комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів чи посадових осіб, організацій, установ, чи держави або перевищує відведений для виступу час.

3.16. В обговоренні питання порядку денного Комісій приймають участь члени Комісії, депутати Ради-члени інших Комісій, а також з дозволу головуючого запрошені на засідання Комісії з винесеного питання особи. Обговорення питання порядку денного Комісії припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів Комісії.

3.17. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія приймає рішення, готує і ухвалює свої висновки і рекомендації. З питань порядку денного засідання Комісія може:

підтримати, прийняти новий проект рішення, або відхилити проект рішення з питання що обговорюється;

ухвалити висновки або рекомендації Комісії з питання що обговорюється;

ухвалити заяву Комісії;

взяти інформацію до відома без винесення будь-якого рішення, ухвалення висновків чи рекомендацій;

дати доручення членам Комісії на додатковий збір матеріалів, підготовку питання чи  додаткову перевірку;

повернути матеріали на доопрацювання або ухвалити рішення про необхідність такого доопрацювання;

зняти питання або проект з розгляду з обґрунтуванням прийняття такого рішення.

3.18. Перед голосуванням щодо прийняття рішення головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, що внесені депутатами. Всі пропозиції обов’язково ставляться головуючим на голосування в порядку їх надходження. Рішення Комісії приймається спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів Комісії – в цілому.

3.19. Висновки і рекомендації Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу Комісії. При рівній кількості голосів, переважне право ухвального голосу, має голос голови комісії.

Протоколи,  висновки і рекомендації підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем Комісії.

3.20. Засідання Комісій протоколюються працівниками апарату Ради. Протокол засідання Комісії підписується не пізніше наступного дня головою (заступником) та секретарем Комісії. До протоколу додаються матеріали та документи з розглянутих питань порядку денного.

Протоколи засідань Комісій зберігаються у апараті Ради.

3.21. Питання які належать до відання кількох Комісій, можуть за ініціативою Комісії, а також за дорученням Ради, Голови Ради, Заступника голови ради, розглядатись Комісіями спільно. Рішення, висновки і рекомендації, спільно прийняті Комісіями, підписуються головами Комісій.

3.22. Практичну допомогу в організації роботи Комісій здійснює апарат  Васильківської районної ради.

Заступник голови                                                                               С.О. Сергов